Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/hansvandenhurk-advies.nl/httpdocs/cms/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Hans van den Hurk Advies - Leveringsvoorwaarden maatwerktrainingen

1. Algemeen

Ik verplicht me tot dienstverlening van optimale kwaliteit, maar aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit geleverde diensten. Ik ben evenmin aansprakelijk voor materiële schade en letselschade door onze opleidingsactiviteiten.

 

 2. Totstandkoming maatwerk trainingen

2.1.  De overeenkomst tussen Hans van den Hurk Advies en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de daartoe verstrekte offerte. Hans van den Hurk Advies neemt ook genoegen met een per email verzonden akkoord, waarin expliciet de offerte wordt benoemd.

2.2.  Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn voor beide partijen van toepassing indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.3.  Maatwerktrainingen biedt Hans van den Hurk Advies wij aan na een vrijblijvend oriënterend gesprek. Daarna verstrekken wij een offerte en een gedetailleerd opleidingsprogramma. In deze offerte is onder andere opgenomen de dienstverlening die wij voor u verrichten en de overige te onderscheiden diensten.

2.4.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het zo nodig boeken van een accommodatie. Bij een meerdaagse scholing boekt de opdrachtgever ook voor de trainer accommodatie. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

3. Annuleringsregeling

3.1.1               Annuleringen van maatwerktrainingen dienen schriftelijk aan Hans van den Hurk Advies gemeld te worden.

3.1.2.              Bij maatwerktrainingen is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het annuleren van de accommodatie en draagt hiervoor zelf de annuleringskosten.

3.1.3.               Annuleringskosten training

a)     bij annulering later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering                               100%

b)    bij annulering tussen 2 weken en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering 60%

c)     bij annulering tussen 4 weken en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering 35%

d)    bij annulering tussen 8 weken en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering 10%.

 

 4. Garantie

Is de trainer voor een maatwerktraining onverhoopt verhinderd, dan zorg ik in overleg met de opdrachtgever voor een geschikte vervanger. Lukt dit niet of wanneer de opdrachtgever dit niet wenst, overleg ik met de opdrachtgever over een nieuwe datum voor de uitvoering. De hierdoor gemaakte annuleringskosten van de accommodatie zijn dan voor rekening van Hans van den Hurk Advies.

 

5. Betalingsvoorwaarden

5.1.  Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

5.2.  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 

6. Evaluatie

Wij vragen u mee te werken aan de mondelinge en schriftelijke evaluatie na afloop van onze dienstverlening.

 

7. Eigendom

Op al het schriftelijke en digitale materiaal dat wij ter beschikking stellen, rust auteursrecht. Het mag niet zonder schriftelijke toestemming van Hans van den Hurk Advies verder worden vermeningvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

8. Geheimhouding

Al uw zakelijke en bedrijfsgegevens waarvan wij op de hoogte komen zullen wij geheim houden.

 

9. Klachten en geschillen

Als de opdrachtgever een klacht heeft over onze dienstverlening, zien wij graag dat hij/zij deze eerst bespreekt met de trainer. Heeft dat naar de mening van de opdrachtgever onvoldoende resultaat, dan kunt deze schriftelijk (brief of e-mail) een klacht indienen bij:

 

Hans van den Hurk Advies
Vondelkade 25
8023 AC Zwolle

 

De poging om tot een vergelijk te komen, zal gerekend vanaf het moment dat de klacht binnenkomt, maximaal twee weken duren. Als er langere tijd nodig is, bijvoorbeeld om onderzoek te doen, zal de opdrachtgever binnen deze twee weken daarvan in kennis worden gesteld. Tevens zal hem of haar daarbij een indicatie worden gegeven wanneer wel een aanbod van Hans van den Hurk Advies zal worden gedaan.

Indien ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan een onafhankelijke derde. Hans van den Hurk-Advies heeft een overeenkomst tot bemiddeling bij klachten met mr. Ineke van de Pas van advocatenkantoor De Voort in Tilburg. 

 De bemiddelaar en Hans van den Hurk Advies staan in voor een vertrouwelijke behandeling van alles dat hen tijdens de afhandeling van de klacht ter ore komt.

 De kosten van de afhandeling van de klacht, inclusief de externe bemiddeling, worden betaald door Hans van den Hurk Advies.

De documentatie van de procesgang vanaf het indienen van de klacht tot en met de afhandeling zal voor een termijn van twee jaar door Hans van den Hurk Advies worden bewaard. 

Een greep uit mijn praktijk

Reorganisaties: het blijft mensenwerk

Een reorganisatie is een boeiend proces. Ondanks het sociaal plan en het ontslagbesluit, blijft reorganiseren altijd mensenwerk. Een OR tijdens een reorganisatie begeleiden vraagt veel, maar geeft ook veel voldoening.

Lees meer...

Het maken van stukjes die ertoe doen

Veel ondernemingsraden zijn geabonneerd op een vakblad. Dit doen ze om beter te weten wat ze kunnen doen in lastige omstandigheden. Ik schrijf onder meer de serie "tussen wet en werkelijkheid"  in het grootste vakblad van Nederland, het OR Magazine.

Lees meer...

De commissie van beroep en bezwaar

De deelname aan een commissie van beroep en bezwaar is een boeiende, maar enerverende en soms emotionerende klus. Voor medewerkers die zich incorrect behandeld voelen staat er veel op het spel. Hun baan, of hun beloning.

Lees meer...